ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КУПОЛНА КЪЩА

Формата е основен фактор, обуславящ рационално използване на материалите и енергийна ефективност на конструкцията.

Колкото по-малка е площта на ограждащите повърхности, толкова по-голяма е енергийната ефективност.

Сферата е с най-малко отношение на площта на външните стени към вътрешния обем на сградата сред всички фигури с еднакъв обем.

Това качество на куполната форма, съчетано с прецизно проектирани системи и използването на съвремени материали и технологии позволява да се минимизират разходите за климатизация до 40%.

В сферичната къща няма студени ъгли, които в голяма степен водят до загубите на топлина.

Сферичната форма способства постоянна циркулация на въздухa в купола и по-топъл въздух не се събира в горната част на купола. През зимата въздухът става по-плътен и се движи надолу по стените към центъра. Всякакъв отоплителен уред, разположен във възходящия поток ще отоплява равномерно целия купол. Подобно на голям рефлектор, куполът отразява и концентрира топлината, намалявайки по-естествен начин загубите през външните стени и увеличавайки енергийна ефективност.

75% от топлината в една сграда се губи през нейните ограждащи елементи: прозорци, стени, под, таван. Тези загуби предизвикват големи разходи на енергия за отопление.
Oсновен показател за енергийна ефективност на сградата е общият годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, осветление, гореща вода и уреди.

Специфичният разход на енергия се определя като общият годишен енергиен разход (kWh), се отнесе спрямо площта на сградата (m²). Така се получава мерна единица kWh/m² за година. В зависимост от тази стойност, всяка сграда попада в съответен клас на енергийна ефективност

Отличната изолация е от първостепенно значение за топлинния комфорт на сградата и ниските загуби на енергия!

Благодарение на способността на топлоизолационния материал да задържа топлината,  в сградата през зимата е топло, а през лятото приятно. Топлоизолацията помага да се поддържа постоянна вътрешна температура, с което се забавя преносът на топлинна енергия.


Изключително важна характеристика на топлоизолационен материал е
Коефициентът на топлопроводност λ („ламбда”- стойност) - изразява количеството топлина, която преминава през даден материал – за 1 m2 площ, за 1 секунда, през 1 m дебелина, при 1 градус разлика между температурите от двете страни на разглеждания материал. Измерва се във [W/m.K] Топлопроводността се определя за еднородни материали.

Колкото по-малка е стойността на λ, толкова по-добри топлоизолационни свойства има съответния материал. 

„Ламбда“-стойностите са подходящи за сравняване характеристиките на чистите материали. За илюстрация:

След като се избере изолационен материал с определена ламбда и се определи дебелината на изолационният слой би могло да се предскаже, колко добро ще е топлоизолирането (да се изчисли U-стойността).


Коефициентът на топлопреминаване U - отчита количеството топлина, която преминава през ограждащите елементи – за 1 m2 площ, за 1 час, при 1 градус разлика между температурите от двете страни на разглеждания елемент. Измерва се във [W/m2.K] 

Изчислява се, като се вземат предвид поотделно дебелините и коефициентите на топлопроводност на всички материали, от които тези елементи са изградени.

Колкото по-малка е стойността на U, толкова по-добри топлоизолационни свойства има съответния елемент.

U-стойността е най-важната величина за описване и оценяване на енергийното поведение на един строителен елемент. Обратно на λ, U-стойността е тази която би могла да се даде за готовият вече продукт – например строителен елемент.


Съгласно Наредба №7 за енергийна ефективност, се допускат следните максимални стойности на коефициента на топлопреминаване:

 • U≤ 0,35 W/m².K – за стени;
 • U≤ 0,40 W/m².K – за подове, граничещи със земята;
 • U≤ 0,28 W/m².K – за подове, граничещи с външен въздух;
 • U≤ 0,28 W/m².K – за покриви;

За нови сгради, действащото законодателство изисква стойността на коефициента U да е по-малко от 0,25 W/m².K.
Законодателството ще се развива през следващите години, защото трябва да бъде хармонизирано с европейските регламенти .

ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ, че според тях от 2020 г. ще се позволява изграждане само на къщи с почти нулева консумация на енергия  с U около 10 W/m².K. Постигането на този показател е и нашата цел при куполните къщи, които създаваме!

СТАНДАРТ ПАСИВНА КЪЩА


По дефиниция пасивната сграда е тази, чийто комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан
БЕЗ активни отоплителни или охладителни системи (Адамсън 1987 и Файст 1988).

Къщите, отговарящи на критериите на стандарта наричат „пасивни“, защото задоволяват преобладаващата част от нуждите си от топлинна енергия от пасивни източници (слънчева енергия, отделена топлина от обитатели и уреди). 

Спестяването на енергия за отопление в пасивните сгради е около 75% в сравнение с тази в една конвенционално построена по актуалните строителни норми сграда.

Основната част от енергоспестяването при пасивните къщи се постига посредством отлична топлоизолация на къщата. 

За да ограничат загубите на топлинна енергия, пасивните къщи се оборудват с интелигентна вентилационна система, която регулира подаването на пресен въздух, като му отдава топлинната енергия на отработеният въздух преди да го изхвърли. 
На всеки 1 до 4 часа, всичкият въздух в сградата се подменя. 

Пресният, филтриран и предварително затоплен въздух се подава в спалните и дневни помещения, като от там се прехвърля в коридорите, кухните, баните и тоалетните, откъдето се изсмуква обратно и се отвежда посредством канали към топлообменника (където предава от 80% до 95% от топлоенергията си на подаваният свежият въздух, без да се смесва с него), след което се изхвърля навън.

Важната черта на една пасивна къща е постоянната вътрешна температура. Това важи за отделните помещения разгледано както през цялата година, така и за един ден. Вътрешната температура в пасивната къща се променя много бавно – при изключено отопление тя пада с по-малко от 5°С на ден (през зимата, когато няма слънцегреене). 

Всички стени и подове имат еднаква температура. Студени стени и подове не съществуват, което изключва образуването на мухъл. През лятото топлоизолацията гарантира, че къщата ще остане приятно прохладна без да е нужна климатична инсталация.


НАЙ-ВАЖНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАСИВНАТА СГРАДА:

 • КОМПАКТНА ФОРМА
 • Рационално оползотворяване на слънчевата енергия
 • ОТЛИЧНА ИЗОЛАЦИЯ U < 0,15W/(m² K)
 • Минимизиране на термомостовете
 • ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ СТЪКЛОПАКЕТИ И ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
 • ВЪЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТ НА ВЪНШНАТА ОБВИВКА НА СГРАДАТА
 • Подробен термичен и енергиен модел на сградата с PHPP софтуер
 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ОТРАБОТЕНИЯ ВЪЗДУХ (РЕКУПЕРАЦИЯ) С ВИСОКО КПД ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИК
 • ДОСТАВЯНЕ НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ
 • ЕНЕРГО-СПЕСТЯВАЩИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КУПОЛНА КЪЩА


Повечето от тези показатели МНОГО ПО-ЛЕСНО се постигат при дървени КУПОЛНИ КЪЩИ!