Куполни къщи

ПРИНЦИПИ НА ОКУЛТНАТА АРХИТЕКТУРА

живот без стрес в куполна къща

Статии от списание Житно зърно  със съкращения
Автор: арх. Наталия А. ПОПОВА

Както в много други области на практическото знание, в неизчерпаемата съкровищница на Словото, Учителят дава и принципи, закони и методи на окултната архитектура.

Изучаването на беседите и на опитностите от историята на Школата възнаграждава архитекта и строителя с действена система, която, приложена в проектирането и изграждането на здрави къщи и коригиране грешките на съществуващите, допринася за одухотворяването на средата ни.

Окултните принципи са седем. Те могат да бъдат приложени във всяка област, давайки универсален ключ за разрешаване на всички въпроси.

Принцип на разумността

Светът е живо и разумно Цяло. Материалната действителност е само един от аспектите на Абсолютното . Всяка негова проява е жива и разумна, всяко нещо е свързано с всички неща.

Къщата е жива същност, тя е част от космоса и резонира с него. формите, цветовете, материалите - всички средства, които архитектът ползва, са живи посредници, символи в азбуката на разумните същества. Свързващо звено между Единия и човека, къщата провежда енергиите на Божественото. Забележително е, че на български думата „дом" съдържа свещената сричка Ом.

В материалния свят домът е необходимост. За да запази своята цялост, индивидуалност, единство с Великото, за да се защити от несгодите, които съществуват на земята, ученикът трябва да има жилище. Домът крепи и закриля човека, той е второ тяло за него. Домът е нужен на ученика за окултната работа, която изисква обособено пространство - отделна голяма стая, където никой да не го смущава в упражненията, медитацията и където да плаче даже, без никой да го вижда.

Без дом човек е човек без характер.

Промените В къщата могат да доведат до промени на всички полета. Разказват случай с една сестра, която, изпаднала в голямо душевно притеснение, моли Учителя да й помогне да го разреши. Той взема кофа с вар и заглажда пукнатината в мазилката на къщата й с думите: Ето, замазахме счупеното на стената и сега всичко ще се оправи. Така нейният проблем в духовния свят се разрешава. Има много подобни примери в историята на Изгрева. Когато човек осъзнае, че домът му може да бъде посредник във връзката с големия космос, битието му добива нова степен на осмисляне. С развитието на чувствителността си той започва да улавя недостижими преди, много по-фини аспекти на действителността и се учи да живее съзнателно в единство с Цялото. Когато човек е свързан с добрите същества от трите свята - физическия, духовния и Божествения, той става маг.

Принцип на съответствието

Между явленията и законите в трите свята, както и между самите явления по хоризонтала, на отделните полета, съществува съответствие. Принципът на съответствието позволява да се извеждат заключения по аналогия от фактите на физическия свят към фактите на невидимите за нас светове.

Астролозите и други окултисти ползват специални таблици на съответствията. Когато таблицата се затвори в кръг, се получава много удобно за работа на място, в къщата или върху плана й, инструмент, археометър. Френският окултист от началото на века Сент Ив д'Алведр го развива специално за приложение в областта на изкуството и включва в него музикални тонове, цветове, числа. Интересно е, че когато след заминаването на Учителя построяват елипсата и пентаграма на Мястото, използват археометъра на Сент Ив д'Алведр. Тоналността, към която се стремят, е ла минор, една „тъжна тоналност". Всички размери в композицията съответстват на тази тоналност и са почерпани от таблиците на археометъра.

В Словото къщата съответства на тялото на човека. Отделните й елементи представляват частите му. Огнището е сърцето. Прозорците са пролуките, през които се осъществява обмяната с външната среда: понякога те представляват очите, а кепенците - клепачите, разтворени за светлината на истината, друг път са порите на тялото, приемащи енергии от космоса. Вратата е устата: всички същества имат уста, за да се хранят и отвърстие, за да се освобождават от ненужните вещества, а къщата има главна и второстепенна врата. Основите са краката. Коминът и кюнецът най-често са свързани с отвъдното. Килерът символизира материалните достояния на човека, изобилието, таванът - нематериалните придобивки. Както в организма има важни центрове, които не бива да се подпушват, така и в къщата има места и центрове, които трябва да се познават и поддържат, за да не се позволява затлачването на енергиите в тях.

Покривът, който представлява главата, символизира завършеност, цялостност. Моментът на приключването на строителните работи по покрива бележи началото на живота на къщата, нейното раждане. Тъй като сградата повтаря мирозданието и е своеобразен център на света, този момент представлява начало на ново време, нов цикъл за нея и за обитателите й. Учителят отдава голямо значение на този важен за астрологичния анализ на къщата момент, защото той е основа за построяването на хороскопа й и съпоставянето му с темите на стопаните й. Вашите бъдещи апартаменти трябва да имат на изток три прозореца, на юг три прозореца, на запад три прозореца и на север три прозореца. Дванадесет прозореца трябва да има апартаментът ви. Всяка една стая, в която живеете, трябва да има дванадесет прозореца.

Принципът на съответствието обхваща всички явления. Има нещо в човека, което отговаря на цялата Земя. Има нещо, което отговаря на северния полюс, има нещо, което отговаря на южния полюс, има нещо, което отговаря на изток; има нещо, което отговаря на запад. Защото северът, това е Истината, или посоката на нашата глава... Югът е Добродетелта... Всяко направление, отдето идват силите на природата, оказва специфично влияние върху човека... Много важни са посоката на главната фасада (лицето на къщата), прозорците, входната врата, леглото, работното място, кухненската печка. Четирите посоки имат своите съответствия в четирите сезона, четирите свята - причинен, физически, умствен и астрален, четирите елемента - огън, земя, въздух и вода, в музикално отношение - квартата, в геометрично - кръста и квадрата.

Квадратът говори за стабилност, заземеност на енергиите. Това е фигурата на най-голямото противоречие, което трябва да се разрешава на земята... Покривът на повечето къщи е квадратен. За да се освободят от противодействащите сили на квадрата, хората поставят върху покрива на къщите си триъгълник.

Кръгът е фигура, на която всички крайни точки имат еднакво отношение към централната точка. В живота на кръга няма противоречия. Ето защо първоначално Учителя има идея за застрояването на Изгрева в концентрични окръжности. В центъра са салонът, библиотеката и двуетажно общежитие с по две стаи, кухня и тоалетна за семейните и по една за самотните възрастни братя и сестри. На първия етаж има помещения за разни занаяти. Наоколо са разположени в полукръгове къщите на братята и сестрите сред парцели от около декар, със зеленчукови, овощни и цветни градини. Тази идея не е била осъществена... В началото салонът има прозорци с четвъртита форма, но после, по указание на Учителя, те са преправени на полукръгли, с очертание като слънце. Това кара салона да грее, да топли психически, макар и с еднокатни прозорци. Балкончето на горницата също в началото е четвъртито, но по-късно е преправено на полукръгло.

Геометричните фигури, формите, цветовете, особено чистите спектрални цветове, числата и техните съотношения, музикалните тонове и техните отношения са живи същества, велики принципи в природата. Учителя дава техния вътрешен смисъл. Те са азбука на една велика книга, която човек трябва да знае да чете, за да осмисли живота си. За да се възпитава и развива човек в духовно отношение, трябва да се стреми да наблюдава и съзерцава красивите форми, защото те са израз на Божествените сили и идеи, а всяка уродлива форма е носител на низши сили. И когато човек носи в ума си известни форми, с това той се свързва със силите и идеите, които стоят зад тях, и тогава те неизбежно му влияят според своя характер. Красотата се предава чрез етерното тяло на душата и тя расте.

Разгърнатата система на съответствията обхваща планетите, астероидите, звездите, съзвездията, дните на седмицата, цветовете, музикалните тонове, буквите и числата, геометричните фигури, металите, кристалите, животните, птиците, земните и небесните йерархии, имената на Бог. Умело приложена в интериора и екстериора, тя допринася за хармонизирането на човека и неговия дом.

Принцип на Вибрацията (трептенията)

Всичко в природата вибрира, всичко е енергия. Учениците в Школата се учат да работят с живите сили на природата.

За да провежда благотворна енергия къщата, за да бъде естествена, т. е. да не се забатачва, тя трябва да отговаря на ред условия.

 • Основното изискване към къщата е да съответства на човека, да отговаря на едно вътрешно състояние в него.
 • Изграждането трябва непременно да започне на добро място и в добър час.
 • Майсторите трябва да работят с любов и добро разположение: цялото време, когато се гради къщата, да пееш, да си весел.
 • Условията да са благоприятни, времето - хубаво.
 • Да не се строи с пари, взети от болен човек. Тези средства могат да се използват за издаване на книги или за каквото и да е друго нещо, което не засяга отблизо човешкия живот.
 • Най-добре е материалът да е дърво - най-добрият проводник на природните електричество и магнетизъм; след дървото е тухлата, а най-лош проводник е камъкът. Каменните къщи са опасни, защото няма случай в живота да си направите каменна къща и да не платите за нея. Къщичката да е изцяло дървена, не е боядисана нито отвън, нито отвътре. Подът е от чамови дъски, също небоядисани. Учителя загатва за материал, подобен на стъклото, който може свободно да се моделира, за къща от светлина, за къща необикновено фина, нямаща нищо общо със зловонието на съвременните сгради.
 • Необходимо е да се внимава откъде са взети материалите - в тия камъни, в тия дървета е скрита специфична Божествена енергия, и като се докосваме само до тях, тази енергия минава в нас.
 • Самите материали да са нови и здрави, но от старото може да се ползва пригодното.
 • Градежът следва да се извършва по определен план, всички размери и броят на елементите (прозорци, врати, подпори, греди и т. н.) да са осмислени номерологически, даже тухлите да са номерирани, защото Бог не обича неопределените неща.
 • формите трябва да са прости, но красиви. Колкото по-красива е къщата, толкова по-разумни същества живеят в нея. Желателно е острите ръбове да се избягват и да се търсят заоблени форми.
 • Сградата трябва да се изолира от терена, защото черната ложа, която е в центъра на земята, обира всички енергии. Да е леко издигната, а пространството под нея е оставено незапълнено.
 • Къщата да е много светла - с големи прозорци. Аз бих казал, че даже и покривите ви трябва да бъдат стъклени. Ако къщите ви са направени така светли, вашите форми ще бъдат видоизменени и вие ще станете много красиви. Да има много, даже съвсем неочаквани прозорци, както по фасадите, така и по вътрешните стени - на нивото на очите и високо под таваните, което я прави необикновено светла, сякаш изтъкана от светлина.
 • Необходимо е къщата да има големи врати и голям комин за правилна обмяна и добро проветрение.
 • Не е нужно къщата да бъде голяма - достатъчна е за всеки човек една хубава стая, изложена на слънце... Но вкъщи трябва да има простор: свободата не може да се прояви на тясно място, в една тясна стая.
 • Мебелите да са правилно ориентирани, особено леглото и работната маса, защото на тези места ученикът извършва духовна работа и се задържа най-дълго време. Креватът трябва да е по средата на стаята, а вие да спите в нещо като люлка. Спи ли човек на неподвижен креват, става нервен, сприхав, недоволен, упорит... Туй е една окултна тайна. Защото някой път става спор вкъщи. Вие си построявате къща, но като не знаете окултните закони, вие построявате къщата в такава посока, че не може да става бързо връщане на електрическите течения.
 • Пред къщата трябва да се развие голяма градина - най-малко хиляда квадрата.
 • Желателно е около къщата да няма ограда. Ако ние заграждаме с плет, със стени нашите къщи, мислите ли, че онези, които ни обичат, няма да турят такава ограда около нас?
 • Не се препоръчва разполагането на сградата прекалено близо до други къщи - само тогава съседите ще живеят добре и ще се разбират помежду си.
 • В домакинството се изисква абсолютна чистота. Къщата на всеки човек трябва да бъде добре осветена, проветрена, измита и наредена, т. е. в хармония с четирите стихии. Вкъщи да се ходи по чорапи. Според мене едно от условията за оправяне на света е влизането в домовете с терлици.
 • Специфично изискване е домът да бъде хармоничен с нашите приятели.

Поддържането на високо ниво на вибрация е част от духовната алхимия. В къщата винаги витаят неканени същности - цели орди, които ядат и пият за наша сметка, както и останки от минали животи, които човек мъкне навсякъде със себе си. Наслояванията могат да се превърнат в голяма опасност, затова Учителят препоръчва разрушаването на сградите след 30-40 години използване и построяването на нови, свободни от злотворни влияния. Една от задачите на ученика е да работи върху създаването на естествена аура на дома, за което Учителят дава много методи за хармонизиране и ограждане. Хармонията в дома е най- добрата му защита, а най-простото средство всичко да върви добре е пеенето.

Енергиите могат да се отслабват или подсилват, да се блокират или пропускат по най-лесен начин - почистване или ремонт, разместване на мебелите и поставяне на акценти, осмисляне на светлинните източници и много други.

Принцип на противоположностите

Всичко е двойствено, всяко нещо има своята противоположност. Противоположностите са проява на една и съща световна субстанция, различават се само по степен. Те могат да бъдат превръщани една в друга чрез промяна на честотата на вибрациите. Принципът на противоположностите е универсален – той се отнася за всички полета. Поляризацията и превръщането на противоположностите са сред основните задачи на ученика. За това може да се съди даже само по заглавията на лекциите и беседите .

По време на строежа и през целия живот на дома непрекъснато се вземат решения, свързани с избора (поляризация), баланса и превръщането на противоположностите: колко голямо и светло, колко топло и отворено към света трябва да бъде жилището на щастието, как да се организира то. Необходимо е физическата къща да бъде красива, хигиенична и здрава. Учителя дава примери за разрешаване на много от противоположностите на физическо поле и техните измерения на духовните полета.

В древността всяко помещение е било разделяно на нива, обикновено три, съответстващи на трите свята. Украсявали ги различно, като внимавали предмети от едното ниво да не попадат до несъвместими с тях неща от друго ниво. В къщата таванът е дъговиден и извисен, създава се усещане за простор. Арковидните прозорчета на всички външни и вътрешни стени, приканват светлината да струи навсякъде. Така се обособява „горе", небето на къщата, от „долу".

А каква трябва да е температурата на идеалното жилище? Каква е нормалната топлина? Мисля, нормалната топлина е деветнайсет градуса. В една къща деветнайсет градуса са нормална топлина: едно хубаво число и достатъчна топлина. Двайсет и един, двайсет и пет не са вредни, но най-нормалната топлина вкъщи е деветнайсет градуса топлина при един здрав организъм. Щом се повиши топлината на двайсет и един градуса, нормата не е правилна.

За да бъде здравословна, къщата трябва да се проветрява. За да се промени положението ви, вие трябва да внесете в стаите пресен въздух отвън, от природата. Въздухът вкъщи трябва да е чист, но човек, ако не знае как да се проветрява, може да си причини някой път голяма пакост. Теченията са истинска хала, която завлича всичко.

Забележително е колко отворена е къщичката към света. Крилата на прозорците й даже се разтварят навън, първото движение сутрин е навън – жестът на даването.

Малцина осъзнават големия потенциал на работата с противоположностите в дома: тя може да промени съществено аурата му, а по закона на съответствието и индукцията – характера и съдбата на хората, живеещи в него.

Принцип на рода

Всяко явление се поражда от взаимодействието на двете начала – активно и пасивно, положително и отрицателно, мъжко и женско, електричество и магнетизъм, които са в непрекъснато взаимодействие. Ония области, в които дейността се усилва, приемат мъжки характер; тия пък, на които дейността се намалява, приемат женски характер. Първите са творчески и положителни, а вторите – пасивни и отрицателни. Този принцип има универсално действие – в основата на всяко творение, на всяка нова форма или същност в света на явленията работят мъжкият и женският принцип. Резултатът от тяхното взаимодействие е нещо ново, различно от първичните елементи. Нито един от принципите не може да работи без помощта на другия. Какво разбирате под понятието мъж и жена? ...Когато говорим за мъжа и за жената, ние имаме предвид кръг, разделен на две равни части. Обаче, когато кажем „човек", имаме предвид целия кръг. Мъжът представя горната, осветена част на кръга. Жената представя долната, неосветена част на кръга. Във всяко женско начало присъства елемент на мъжкото, във всяко мъжко начало има женски елемент. Ролята на мъжкото начало е да стимулира, да даде импулс, а на женското – да извърши активната съзидателна работа, да сътвори. Това, което на един от плановете е мъжко, активно, на друг е женско, пасивно.

В Окултната Школа всички ученици трябва да бъдете положителни към света, диамантена стена трябва да имате, а спрямо Бога трябва да бъдете в негативно състояние. Отворен да бъде вашият хоризонт и всички сили, които идат, да ги възприемете, да бъдете в едно пасивно състояние да приемате. В окултната архитектура една от фасадите е мъжка, активна, лице на сградата, другата – второстепенна и пасивна.

Учителя съветва лицето да е обърнато на изток – към правата посока. В духовния свят къщата трябва да има прозорци отпред (на изток) и отгоре, прозорци отстрани не са нужни – оттам ще влязат само крадци и разбойници

А сега вие отгоре сте затворени, а отстрани сте отворени и вследствие на това страдате, Вследствие на това идва и вашето нещастие. Молитвите и упражненията се правят на изток. За значението на изтока може да се съди и от задачите, дадени от Учителя за работа вкъщи. Изтокът е мястото, дето енергията се проявява. От разположението на изходната врата много зависи какви енергии ще насищат къщата. При изследване на хороскопите може да се укажат благотворните посоки за нея и за всички членове на семейството. Изобщо де си турят изходните врата на домовете? Някои са на изток, но повечето са откъм юг, понеже оттам грее слънцето. Разбира се, посоката не трябва да се абсолютизира. Де е Бог? Навсякъде: отгоре, отпред, отзад, но не и отдолу.

Познаването и умелото прилагане на принципа на рода в интериора и екстериора на дома поражда неподозирани състояния, основа за рафиниране на процеса на духовна алхимия.

Принцип на ритъма

Всичко възниква и запада, всичко има приливи и отливи, всичко се променя от едната противоположност в другата. В пътя на душата този принцип се проявява чрез редуванията на преражданията, а в живота на отделния индивид – чрез цикличността. Ритмусът е условие за окултна работа... Ритмусът внася нещо приятно, хармонично в живота. Всяко нещо, което е лишено от ритмус, навява безутешна тъга, резултат на някаква дисхармония.

Един от аспектите на ритъма В живота на къщата е редуването на деня и нощта: през деня къщата е възприемаща, а през нощта се затваря за външни въздействия. Ученикът прави упражненията сутрин, активен е през деня, а вечер се прибира... Вечер, преди да си легнеш да спиш, затвори вратите и прозорците си – никаква влага, никакви влияния отвън да не влизат в стаята ти. Не допускай да те безпокои нищо отвън, умът ти трябва да бъде свободен, да си почине – онези работници в тялото, и те да могат да си вършат работата... Аз гледам на слънчевата енергия като на жива енергия, на която всичко расте, цъфти и зрее. Тази жива енергия иде само сутрин, когато слънцето изгрява. По подобен начин домът пулсира в редуването на сезоните – пролетта е утро, лятото е ден, есента е вечер, зимата е нощ. Това се отнася до целокупния живот, и до учението. Новото учение се налива в шишета, които сутрин се пълнят, вечер се изпразват. В никой случай съдържанието на новото учение не трябва да прекара нито една нощ в шишетата. Всяка сутрин трябва да наливате ново съдържание.

Дните на седмицата внасят въздействието на цветовете в интериора – на всеки ден съответства специфичен цвят.

Климатичните промени внасят друг ритъм в живота на дома. Мъгливото и влажно време е благоприятно за определена работа, слънчевото – за друга, и домът трябва да се настрои за тях. Той се настройва и за психическите състояния – страданията са причина за прииждане на нови енергии в живота. Наглася се и по духовната работа на ученика, защото всяка задача има строго определен ритъм. Миналогодишните ябълки не приличат на сегашните нито по състав, нито по влияние на планетите. Затова настройването на дома се извършва чрез хармонизиране на хороскопите на жилището и на хората в него с картите на ежегодното слънчево завръщане (слънчева революция).

Самата архитектура е временно явление – човекът ще влезе в нова форма и къщите ще бъдат унищожени. Огнищата на всички хора по лицето на земята ще изгаснат, дърветата ще престанат да раждат и по цялата земя ще се образува такова силно течение, че няма да остане нито една здрава къща – всичко в света ще бъде пометено. Новите къщи ще се строят по други начини. Бъдещите здания, бъдещите храмове ще се строят по нов начин. Прозорците ще бъдат така направени, че светлината да не пада под права линия и да не образува ъгли на падането и на отражението, а ще пада по криви линии. Бъдещите храмове, дето хората ще се молят, ще са откритото небе – вечер, когато Луната и звездите светят, а сутрин, когато Слънцето изгрее. В този храм ще има безброй картини, които ще се отнасят към един по-широк, по-възвишен свят от физическия. В този храм всеки ще се интересува от великите картини, които ще се разкриват пред неговия поглед... Човешкото тяло ще се промени, а къщите ще бъдат сферични. Човекът ще може да сътвори всяка форма само със силата на мисълта си. Но ще дойде момент, когато ще можете да ставате малки и големи и няма да имате нужда от къщи.

Прилагането на принципа на ритъма и използването на часовата астрология, влиянието на благоприятните часове и дни, вибрацията на дните на седмицата, точния час и числото на годината способстват за настройването на къщата по природните ритми и ритъма в човешкия живот и е част от работата по хармонизирането й.

Принцип на причинността

Всяко явление има своята причина, нищо не е случайно. Принципът на причинността е оръдието, което Абсолютното използва, за да осъществи своите благи и разумни цели. Целият механизъм на вселената е подчинен на закона на хармонията и любовта. Нищо не е случайно, човек търси и създава средата, в която е предначертано да се развързва кармата му.

Не са случайни ситуациите, не са случайни и домовете, в които живеят хората. На земята действителността е прозаична, а събитията не се развиват по високия идеал. Въпреки указанията на Учителя, построените по проект сгради на Изгрева са съвсем малко и повечето жилища са прости бараки, сковани от стари сандъци, без елементарни удобства. Липсва топлоизолация по стените, отвътре са обшити с хартия или картон, рядко с шперплат или дъски. Учителя не е укорил никого за това, с мисъл е помагал на слабите сестри и братя, които са вършили непосилна за тях работа. Следил е строителството на Изгрева навсякъде.

Рендосвал е прозорците на салона. Така е очиствал нещата, с ренде.

Когато известен столичен архитект предлага селището да се застрои по градоустройствен проект, с красиви и разположени симетрично представителни постройки, а хаосът на бараките да се премахне, Учителя отказва: Ако го построим, ще ни завидят и ще ни го Вземат, и дори ще ни изгонят оттук. Така ще загубим благоприятните години и няма да можем да си свършим работата. Затова ще му откажем. ... Все пак централната част (с боровата горичка, поляната, градината, салона и пространството пред него) е устроена по указание на Учителя. Но Той не държи на външното, не настоява за оптимална среда, предпочита скромната обстановка, за да не бъде тя причина да се приближат тук случайни хора. Истинският Изгрев е изгревът на човешката душа. Самият живот на Изгрева, освен велика школа, е голямо изпитание. Животът на земята е просто едно стъпало в еволюцията на душата. Земята е временно убежище на душите. Къщите ни на земята са къщички на ада – ние сме си ги направили такива. Ад е Земята. Излезте вън от този ад.

Познаването и прилагането на принципа на причинността дава средство за осмисляне на мисията на всеки човек, на неговите силни и слаби страни в този живот, за рафиниране и хармонизиране на пространствата и преодоляване на трудностите по алхимичен път.

Знанието за окултните принципи може да се окаже ненужно, ако човек живее по Божествено. Не знанието му, а добрите му дела го пазят от злото в света. Трябва да светят мислите, и чувствата трябва да светят. На светията и мислите, и чувствата, и постъпките му светят; и къщата му свети, всеки ден свети, отвсякъде свети, от четирите страни свети. И в неговата къща никога не загасва светлината. В къщата му цяла нощ все свети.

Да имат къща, да строят – това е задача за хората в света, това е предметно учение за тях. За градеж на къщи си има достатъчно хора. Много архитекти все повече се ориентират към истинска хуманност и принципите на Словото могат да послужат като средство за очистването и одухотворяването на средата. Все по-голяма ще става и ролята, отговорността на отделния човек.

Обаче за учениците е нужен друг градеж, за вас има друга работа... Разказват, че по повод на желанието на един брат да си строи къща, обладан от него в такава степен, че не мислел вече за друго, Учителя подхвърля: Когато дяволът иска да излъже някого, най-напред му казва: „Направи си къща... "Ако е въпрос за къща, всеки трябва да има къща. Но где трябва да е тя? – В духовния свят... Когато съзнанието на човека е изпълнено със светли и хармонични образи, които са носители на възвишени Божествени сили и идеи, тогава тези сили строят неговия духовен организъм, неговото духовно тяло и изработват съответни органи в него. Така се развива постепенно космичното съзнание и интуицията на човека, свързана с развитието на причинното тяло. Това е строителството, което духовният ученик извършва непрестанно, това е домът, който той изгражда.

Къща нямам, но имам сърце, в което бих побрал всички...

Учителя

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *